ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში

There are no translations available.

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის“ (დამტკიცებულია ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის #17 28.10.2016წ. ბრძანებით) მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად არა უგვიანეს 2018 წლის 15 აპრილისა რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორი ვალდებულია ელექტრონულად განაახლოს ინფორმაცია უკანასკნელი წლის (მოცემულ შემთხვევაში 2017 წლის) განგრძობითი განათლების თაობაზე. განახლება უნდა განხორციელდეს თქვენი, როგორც აუდიტორის მიერ ზედამხედველობის სამსახურში წარდგენილ სარეგისტრაციო ფორმაში შესაბამისი ჩანაწერის/ცვლილების განხორციელების გზით.

ამასთან, გაცნობებთ, რომ „ბას“-ის წევრი აუდიტორებისათვის, რომლებმაც 2017 წლის განგრძობითი განათლება გაიარეს „ბას“-ში: 1) პროგრამის სარეგისტრაციო ნომრად უნდა მიეთითოს: SARAS-CPD-003/17. 2) განგრძობითი განათლების დაწყების და დასრულების თარიღებად შესაბამისად: 25.11.2017წ. (დაწყება) და 17.12.2017წ. (დასრულება).

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com