ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.

საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 27 სექტემბრის #989 ბრძანებულებით განისაზღვრა სახელმწიფო ქონების საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და

სარგებლობაში გადაცემის საფასურის განსაზღვრის წესი. შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო, სარგებლობაში და მართვის უფლებით გადაცემის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 19 აგვისტოს #659 ბრძანებულება (ახალი ნორმატიული დოკუმენტი იხილეთ აქ).

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com