ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

პროფესიული სერტიფიცირება


პროფესიონალ ბუღალტერთა სერტიფიცირება ეფუძნება, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის განათლების საერთაშორისო სტანდარტებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ვაჭრობისა და განვითარების კონცეფციის მიერ მიღებულ პროფესიონალ ბუღალტერთა კვალიფიკაციის ეროვნული მოთხოვნების დებულებებს.

პროფესიონალ ბუღალტერად აღიარებამდე, პრეტენდენტმა უნდა შეასრულოს განათლების სტანდარტების მოთხოვნები და მოახდინოს იმის დემოსტრირება, რომ იმსახურებს პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციას.
პრეტენდენტს მოეთხოვება აჩვენოს, რომ გააჩნია:

  • ზოგადი განათლება, რომლის გარეშე შეუძლებელია ბუღალტერს ჰქონდეს ფართო თვალსაწიერი, უნარი იმისა, რომ ეფექტურად იაზროვნოს და ჩამოაყალიბოს თავისი აზრი, შეძლოს აბსტრაქტული, ლოგიკური მსჯელობა და კრიტიკული ანალიზი;
  • ორგანიზაციულ-სამეურნეო განათლება, რომელიც ბუღალტერს ცოდნას აძლევს ბიზნესის, მართვის, მარკეტინგის, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სფეროში, უნვითარებს კომუნიკაციისა და ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს;
  • განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, რომელიც ბუღალტერს უზრუნველყოფს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების გამოყენების ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით;
  • ბუღალტრული აღრიცხვისა და მომიჯნავე დისციპლინების ცოდნა, რომელიც პროფესიონალი ბუღალტრის წარმატებული კარიერისათვის აუცილებელი პირობაა.

პრეტენდენტს პროფესიული გამოცდილების შედეგად გამომუშავებული უნდა ჰქონდეს:

  • ანალიტიკური აზროვნება, რომელიც დაეხმარება რთულ ორგანიზაციულ სიტუაციაში იმოქმედოს ლოგიკურად და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება;
  • კავშირ-ურთიერთობის ჩვევა, რომელიც დაეხმარება სხვა მომუშავეებთან თანამშრომლობაში;

პროფესიული ფასეულობების თვალსაზრისით მოეთხოვება:

  • იყოს პატიოსანი, ობიექტური და დამოუკიდებელი;
  • ემორჩილებოდეს შესაბამის პროფესიულ ნორმებს;
  • აღიარებდეს და იცავდეს ეთიკის კოდექსს;
  • მუდმივად ზრუნავდეს კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.

სერტიფიკაციის გამოცდები მოიცავს ყველა იმ დისციპლინასა და სფეროს, რომელიც მოითხოვება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების შესაბამისი (მეორე) სტანდარტით.

პრეტენდენტმა, თეორიულ ცოდნასთან ერთად, უნდა მოახდინოს პრაქტიკული გამოცდილებისა და პროფესიონალი ბუღალტრის უნარ-ჩვევების დემოსტრირება. ჩვეულებრივ, პრეტენდენტის მიერ პროფესიული ფასეულობების, ეთიკისა და ქცევის მანერების გამოსამუშავებლად საკმარისად მიჩნეულია პრაქტიკული მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com