ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
1 სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.
2 IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ
3 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
4 დოკუმენტი „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების შესახებ“
5 ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი
6 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
7 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
8 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
9 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
10 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 05 სექტემბრის #360 დადგენილებით >>>

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com